Årsmøte 2020

Horten Biljardklubb avholder årsmøtet som planlagt 26 mars 2020 kl 1900. Årsmøtet avholdes på youtube. Stemmegivningen gjøres via youtube sin chattefunksjon. For å unngå at andre enn stemmeberettigede medlemmer av Horten Biljardklubb kan delta opprettes det et påmeldingsskjema slik at ulistet link til årsmøtet kan sendes ut til de som ønsker å delta. Man kan melde seg på årsmøtet helt til oppstart av årsmøtet. Link til youtube sendes ut 26 mars 2020 kl 1845. Sendingen vil ikke være synlig for andre enn de som har linken. Styret foreslår at man behandler saker som trenger stor grad av kommunikasjon ved fortsettende årsmøte. Dette er ihht NIF sine retningslinjer. Dersom det skulle komme nye regler vil styret innrette seg deretter.

Informasjon fra NIF’s lovutvalg:

Pandemien er en ekstraordinær hendelse, der befolkningen av helsemessige årsaker er oppfordret til å avstå fra eller redusere fysisk kontakt. Kommunale myndigheter har i tillegg til dette ilagt lokale begrensninger på hvilke arrangementer og møter det er lov til å gjennomføre. Dette er, etter lovutvalgets oppfatning, en hendelse som i rettslig sammenheng er en unntakssituasjon som gir anledning til å fravike plikten til å avholde årsmøter/ting som fysiske møter.
Det avgjørende ved gjennomføringen av årsmøtet er at dette skjer på forsvarlig måte slik at medlemmene har anledning til å delta i behandlingen av, og fatte vedtak i, de saker som iht. organisasjonsleddets egen lov skal behandles av årsmøtet/tinget. Dette omfatter bl.a. en reell mulighet til å sette seg inn i sakene, uttrykke sin mening om sakene, gjøre seg kjent med andre deltakeres oppfatninger og delta i en avstemming om sakene.
Idrettslagene kan også velge å dele gjennomføringen av årsmøtet/tinget, slik at enkelte saker gjennomføres på annen måte enn gjennom et fysisk møte, mens andre saker utsettes til årsmøtet/tinget kan avholdes fysisk.

Situasjonen nå gjør det nødvendig for forsvarlig gjennomføring av arrangementet å vite hvor mange som møter på forhånd. Dersom årsmøtet skal avholdes digitalt kan det også være behov for å avkreve forhåndspåmelding.

Legg igjen en kommentar